پیام فرستادن
BRED Life Science Technology Inc.
شرکت
محصولات
کیت آزمایش باروری زنانه
کیت تست تجزیه DNA اسپرم
مجموعه کیت اسپرم
کیت تست عملکرد اسپرم
آنالایزر بیوشیمی خودکار
کیت بلوغ اسپرم
کیت رنگ آمیزی مورفولوژی اسپرم
کیت AMH CLIA
تست سمینال ROS
کیت های فلوسیتومتری
متوسط ​​اسپرم متوسط
ظرف انتخاب اسپرم
کیت آماده سازی اسپرم